Σχέδια Χορηγιών

Κλείστε
Δωρεάν ραντεβού
Δωρέαν
Συμβολευτική
Μπορείτε Εύκολα
Να επικοινωνήσετε

Ανάπτυξη
Έργου

Η Unelem Consulting Engineers παρέχει πλήρη υποστήριξη (Αξία Προστιθέμενης) ηλεκτρολογικής μηχανικής στους πελάτες της κατά την ανάπτυξη, την κατασκευή και το τελικό στάδιο.
In-House Δυνατότητες:

Μηχανική Συμβουλευτική Σχεδιασμός

Σχέδια που στοχεύουν στην εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών και επιχειρήσεων. Ο σκοπός αναμένεται να επιτευχθεί με τη χρήση κινήτρων υπό μορφή μη επιστρεφόμενης οικονομικής βοήθειας. Τα σχέδια καλύπτουν αποκλειστικά επενδύσεις που αφορούν την αγορά και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού/υλικών είτε τεχνικών είτε αναβαθμίσεων από πλευράς μονώσεων.
In-House Δυνατότητες: